Czwartek, 20 lutego 2020, tydzień parzysty (08)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

DR HAB. PIOTR SZUKALSKI, PROF. NADZW. UŁ

Kierownik Katedry

pokój: A-111
tel: +48 42 635 53 13
e-mail: piotr.szukalski@uni.lodz.pl

1994 - magister ekonomii
1996 - magister zarządzania
2002 - doktor nauk ekonomicznych
2014 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii

 • Procesy ludnościowe, Socjologia i Praca socjalna, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • Społeczne i demograficzne dylematy współczesności, Socjologia stacjonarne, I stopnia
 • Gerontologia społeczna, Socjologia, stacjonarne, I stopnia
 • Seminarium dyplomowe, Socjologia, stacjonarne I stopnia
 • Przemiany demograficzne i społeczne we współczesnym świecie, Gospodarka przestrzenna, stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia
 • Polityka społeczna w Polsce i w Unii Europejskiej, Praca socjalna, II rok

Badania własne

 • Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce - aspekt demograficzny i przestrzenny, 2010, 505/609
 • Przemiany umieralności w Polsce w latach 1950-2006 - prawidłowości i oczekiwania (wykonawcy: Szukalski P., Kałuża D., Kowaleski J.T., Lange M., Rossa A., Szweda-Lewandowska Z.), 2008, 505/0598
 • Nowy kontrakt międzypokoleniowy? Relacje międzypokoleniowe w XXI wieku, 2006, 505/617
 • Nowy kontrakt międzypokoleniowy? Relacje międzypokoleniowe w XXI wieku, 2005, 505/549
 • Demografia zaawansowanej starości, 2003, 505/603
 • Demografia zaawansowanej starości, 2002, 505/534
 • Demograficzne uwarunkowania przepływów międzypokoleniowych, 2001, 505/294
 • Demograficzne uwarunkowania przepływów międzypokoleniowych, 2000, 505/439
 • Demograficzne uwarunkowania przepływów międzypokoleniowych, 1999, 505/749
 • Struktura wydatków osób w starszym wieku w Polsce w porównaniu z wybranymi krajami Wspólnoty Europejskiej, 1997


Projekty sfinansowane przez KBN

 • "Małżeństwo: początki i koniec"", indywidualny grant MNiSW, (NN114 335040) (2011-2013)
 • "Kontrakt międzypokoleniowy w starzejącym się społeczeństwie polskim", indywidualny grant MNiSW (NN114068736) (2009-2011), kierownik: P.Szukalski
 • "Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne konsekwencje starzenia się ludności Polski", grant zamawiany MNiSW (PBZ-MEIN-9/2/2006) (2007-2011), Polskie Towarzystwo Gerontologiczne; kierownik: P.Błędowski
 • "Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku", zespołowy grant badawczy KBN (2 H02E 03524) (2003-2005), kierownik: J.T.Kowaleski
 • "Status zdrowotny a sytuacja rodzinna i bytowa osób bardzo starych w środowisku wielkomiejskim", indywidualny grant badawczy KBN (2 H02E 03424) (2003-2004), kierownik: P.Szukalski
 • "Ludzie bardzo starzy. Studium demograficzno-epidemiologiczne", indywidualny grant badawczy KBN (N 11801031/1711) (2002-2004), kierownik: P.Szukalski
 • "Demograficzne uwarunkowania przepływów międzypokoleniowych", grant promotorski KBN (1 H02F 01018) (2000-2001), kierownik: J.T.Kowaleski
 • "Reprodukcja ludności i mobilność przestrzenna na obszarze Ziemi Łódzkiej", zespołowy grant badawczy KBN, (1H02F 009 16) (1999-2001), kierownik: J.T.Kowaleski


Projekty sfinansowane w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej

 • Komisja Europejska, 6 Program Ramowy CIT2-CT-2004-506245 PROFIT - "Policy Responses Overcoming Factors in the Intergenerational Inheritance of Inequalities", grant w ramach 6. Programu Ramowego UE 2004-2007 Instytut Socjologii UŁ we współpracy z 7 uniwersytetami; koordynator W.Warzywoda-Kruszyńska; P.Szukalski: członek zespołu koordynującego


Projekty sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób w wieku 50+, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Uniwersytet Łódzki, projekt systemowy B1.16, 2010-2013
 • "WZLOT - Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego" (UDA-POKL.07.02.01-10-033/08 (2008-2010)), koordynator projektu: W.Warzywoda-Kruszyńska


Inne projekty

 • "Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi", grant zespołowy Prezydenta Miasta Łodzi (2011-2012), kierownik: P.Szukalski
 • "To idzie starość. Polacy i Polki wobec własnej starości", zespołowy grant badawczy ZUS, 2006-2008, Instytut Spraw Publicznych; kierownik: P.Szukalski
 • "Problemy demograficzne społeczności łódzkiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym i zdrowotnym", zespołowy grant Prezydenta miasta Łodzi, 2006-2008, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; kierownik: K.Kuszewski

KSIĄŻKI:

 

 • Szukalski P. (2013), Małżeństwo: początek i koniec, Wyd. UŁ, Łódź, 204 s.
 • Szukalski P., Fernandez-Martinez C., Weyman T. (2013), Łódzkie Region: Demographic challenges within an ideal location, „OECD LEED Working Paper”, 2013, 56 s.; http://www.oecd.org/cfe/leed/LODZKIE REGION_V7.pdf
 • Kryńska E., Szukalski P. red. (2013), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, UŁ, Łódź 2013, 305 s., http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3509
 • Kryńska E., Szukalski P. red., (2013), Active ageing measures in selected European Union countries Final Report, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, s. 295, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3537
 • Kałuża-Kopias D., Szukalski P. red. (2013), Starzenie sie ludności – między demografią a polityką społeczną,  „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica”, nr 291, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 306
 • Kałuża-Kopias D., Szukalski P. red. (2013), Pomyślne starzenie się – uwarunkowania społeczne, przestrzenne i zdrowotne, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica”, nr 297, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 274
 • Szukalski P., Kałuża D. współred. (2010), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Łódź: Uniwersytet Łódzki, ss. 267
 • Szukalski P. (red.) (2009), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Warszawa: ISP, ss. 248
 • Szukalski P., Kowaleski J.T., współred. (2008), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Łódź: Zakład Demografii UŁ, ss. 304
 • Szukalski P., Kowaleski J.T., współred. (2008), Pomyślne starzenie się w świetle nauk o zdrowiu, Łódź: Zakład Demografii UŁ, ss. 218;
 • Szukalski P., Kowaleski J.T., współred. (2008), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o społecznych i humanistycznych, Łódź: Zakład Demografii UŁ, ss. 306
 • Szukalski P. red. (2008), To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań, Warszawa: ISP, ss. 107
 • Szukalski P., Kowaleski J.T., współred. (2008), Starzenie się ludności Polski - między demografią a gerontologią społeczną/ Łódź: Wyd. UŁ, ss. 188
 • Szukalski P., Kowaleski J.T., współred. (2006), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Łódź: Zakład Demografii UŁ, ss: 449
 • Szukalski P., Nowakowska A., współred. (2006), Polska w Unii Europejskiej - droga do sukcesu, Łódź: Wyd. UŁ, ss. 219
 • Szukalski P. red. (2006), Szansa na sukces. Recepty współczesnych Polaków, Łódź: Wyd. UŁ, ss. 210
 • Szukalski P., Kowaleski J.T., współred. (2004), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Łódź: Wyd. UŁ, ss. 456
 • Szukalski P., Warzywoda-Kruszyńska W., współred., (2004), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Łódź: Wyd. UŁ, ss. 272
 • Szukalski P. (2002), Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Wyd. UŁ, Łódź, s. 234
 • Szukalski P., Kowaleski J.T., współred. (2002), Proces starzenia się ludności - potrzeby i wyzwania, Łódź: Wyd. Biblioteka, ss. 311
 • Szukalski P., Kowaleski J.T., współred. (2000), Sytuacja zdrowotna osób starych w Polsce - aspekt medyczny i społeczno-demograficzny, Łódź: OW IMP, ss. 181
 • Szukalski P., Kowaleski J.T., współred. (1999), Perspektywy demograficzne Łodzi i województwa łódzkiego, Łódź: Zakład Demografii UŁ, ss. 86

 

 

ROZDZIAŁY MONOGRAFII:

 

 • Szukalski P., J. Wiktorowicz, A. Jawor-Joniewicz, J. Kornecki (2013), Działania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w krajach Unii Europejskiej – poziom mezo i mikro, [w:], E. Kryńska, P. Szukalski (red.) Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, UŁ, Łódź, 239-263, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3509
 • Szukalski P., J. Wiktorowicz, A. Jawor-Joniewicz, J. Kornecki (2013), Measures favourable to active ageing in the European Union Countries. Meso- and micro-level, [w:] E. Kryńska, P. Szukalski (red.), Active ageing measures in selected European Union countries Final Report, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 229-252, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3537
 • Szukalski P., J. Perek-Białas, I. Sagan (2013), Małopolska, łódzkie and pomorskie: An analysis of demographic transitions and resources, [w:] OECD, Demographic transition and an ageing society: Implications for local labour markets in Poland, Paris, 63-93; http://www.oecd.org/cfe/leed/Demographic_poland_report.pdf
 • Szukalski P., J. Perek-Białas, I. Sagan (2013), Local development strategies for demographic transitions in Małopolska, łódzkie and pomorskie, [w:] OECD, Demographic transition and an ageing society: Implications for local labour markets in Poland, Paris, 94-116; http://www.oecd.org/cfe/leed/Demographic_poland_report.pdf
 • Szukalski P. (2013), Rodzina przyszłości w perspektywie demograficznej, [w:] J. Grotowska-Leder, E. Rokicka (red.), Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach, Wyd. UŁ, Łódź, 411-427
 • Szukalski P. (2013), Research methodology at the national level, [w:] E. Kryńska, P. Szukalski (red.), Active ageing measures in selected European Union countries Final Report, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 91-100, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3537
 • Szukalski P. (2013), Raport krajowy – Wielka Brytania, [w:], E. Kryńska, P. Szukalski (red.) Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, UŁ, Łódź, 153-163, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3509
 • Szukalski P. (2013), Raport krajowy - Francja, [w:], E. Kryńska, P. Szukalski (red.) Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, UŁ, Łódź, 129-140, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3509
 • Szukalski P. (2013), Raport krajowy – Dania, [w:], E. Kryńska, P. Szukalski (red.) Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, UŁ, Łódź, 105-115, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3509
 • Szukalski P. (2013), Raport krajowy - Czechy, [w:], E. Kryńska, P. Szukalski (red.) Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, UŁ, Łódź, 213-223, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3509
 • Szukalski P. (2013), Raport krajowy - Bułgaria, [w:], E. Kryńska, P. Szukalski (red.) Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, UŁ, Łódź, 199-212, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3509
 • Szukalski P. (2013), National Report – the Czech Republic, [w:] E. Kryńska, P. Szukalski (red.), Active ageing measures in selected European Union countries Final Report, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 205-214, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3537
 • Szukalski P. (2013), Metodyka badań na poziomie krajowym, [w:], E. Kryńska, P. Szukalski (red.) Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, UŁ, Łódź, 95-104, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3509
 • Szukalski P. (2012), Umieralność po 60. roku życia a trwanie życie w Polsce w latach 1990-2009, [w:] M. Zrałek (red.), Przestrzenie starości, OW Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec, 50-64
 • Szukalski P. (2012), Przyczyny ageizmu wobec seniorów – fakty i mity, [w:] E. Kantowicz, G. Orzechowska (red.), Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności, Wyd. Impuls, Kraków, 245-260
 • Szukalski P. (2012), Polacy 2050. Granice postępu społecznego – perspektywa demografii rodziny, [w:] J. Kleer, A. P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki (red.), Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. T. 1, Społeczeństwo i państwo, Komitet Prognoz PAN, Warszawa, 57-71
 • Szukalski P. (2011), Stan zdrowia Polek i Polaków w starszym wieku – zróżnicowanie przestrzenne, [w:] J. T. Kowaleski (red.), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa, Wyd. UŁ, Łódź, 143-166
 • Szukalski P. (2010), Ethnic and religious changes in Western Europe in the first decades of the 21st c., [w:] A. Kukliński, J. Muszyński, G. Roman. J. Waszkiewicz, Europa Quo Vadis? Lower Silesian Conference, Wrocław, 103-113, dostępne na stronie http://forum.pl/upload/htmle/file/Europa Quo Vadis ISBN.pdf
 • Szukalski P. (2010), Relacje urodzeń noworodków płci żeńskiej i męskiej w czasie i przestrzeni, [w:] Wiadomości Statystyczne, nr 12: 49-62
 • Szukalski P. (2010), Co łączy pokolenia? Relacje międzypokoleniowe z perspektywy polityki społecznej, [w:] Polityka Społeczna, nr 10: 7-11
 • Szukalski P. (2010) "Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Europa?", w: Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze. Warszawa-Katowice, IPiSS, Wyd. AE w Katowicach, s. 159-167
 • Szukalski P. (2010) "Ewolucja statusu zdrowotnego w przyszłości w Polsce", w: Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia. Warszawa, Komitet Prognoz PAN, s. 365-377
 • Szukalski P. (2009) "Starzenie się ludności - wyzwanie XXI wieku", w: Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się. (Szukalski P. red.) Warszawa: ISP, s. 17-38
 • Szukalski P. (2009) "Przygotowanie do starości jako zadanie dla jednostek i zbiorowości", w: Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się. (Szukalski P. red.) Warszawa: ISP, s. 39-55
 • Szukalski P. (2009) "Plany zawodowe i przewidywania odnośnie do wieku przechodzenia na emeryturę", w: Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się. (Szukalski P. red.) Warszawa: ISP, s. 176-206
 • Szukalski P. (2009) "Zdrowie Polek i Polaków na przedpolu starości", w: Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się. (Szukalski P. red.) Warszawa: ISP, s. 145-156
 • Szukalski P. (2009) "Podsumowanie: wnioski i rekomendacje", w: Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się. (Szukalski P. red.) Warszawa: ISP, Warszawa, s. 231-236
 • Szukalski P. (2009) "Ageizm na polskim rynku pracy", w: Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. (Horodeński R. Cz., Sadowska-Snarska C. red.) Warszawa-Białystok: IPiSS, WSE, s. 154-167
 • Szukalski P. (2008) "Polscy seniorzy w przyszłości", w: Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i kierunki działania, Warszawa: PAN, s. 32-59
 • Szukalski P. (2008) "Dziedziczenie nierówności społecznych we współczesnej Europie - refleksje na marginesie uczestnictwa w projekcie PROFIT", w: Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój (Rączaszek A. red.) Katowice: Wyd. AE, s. 213-227
 • Szukalski P. (2008) "Przygotowanie do starości jako zadanie dla jednostek i zbiorowości", w: To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań. (Szukalski P. red.) Warszawa: ISP, s. 21-38
 • Szukalski P. (2008) "Aktywność zawodowa i plany związane z wiekiem przejścia na emeryturę", w: To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań. (Szukalski P. red.), Warszawa: ISP, s. 75-86
 • Szukalski P. (2008) "Stan zdrowia Polek i Polaków na przedpolu starości", w:, To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań. (Szukalski P. red.) Warszawa: ISP, s. 51-62
 • Szukalski P. (2008) "Podsumowanie badania: wnioski i rekomendacje", w: To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań. (Szukalski P. red.) Warszawa: ISP, s. 13-19
 • Szukalski P. (2008) "Ewolucja umieralności i niepełnosprawności w Polsce w świetle koncepcji rektangularyzacji krzywej przeżycia", w: Starzenie się ludności Polski - między demografią a gerontologią społeczną. (Kowaleski J. T., Szukalski P. red.), Łódź: Wyd. UŁ, s. 89-123
 • Szukalski P. (2008) "Ageizm - dyskryminacja ze względu na wiek", w: Starzenie się ludności Polski - między demografią a gerontologią społeczną. (Kowaleski J. T., Szukalski P. red.) Łódź: Wyd. UŁ, s. 153-184
 • Szukalski P. (2008) "Rodzinne sieci wsparcia seniorów w starzejących się społeczeństwach - kilka refleksji", w: Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej.( Grotowska-Leder J. red.), Łódź: Wyd. UŁ, s. 28-43
 • Szukalski P. (2008) "Relacje międzypokoleniowe z demograficznego punktu widzenia w starzejącym się społeczeństwie polskim", w: RRL, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2007-2008, Warszawa: ZWS GUS, s. 206-223
 • Szukalski P. (2008) "Starzenie się ludności a publiczny kontrakt intergeneracyjny", w: Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa. (Kleer J. red.), Warszawa: Komitet Prognoz PAN, s. 50-85
 • Szukalski P. (2007) "Potencjał demograficzny Europy i jego zmiany w perspektywie do roku 2050", w: Europa w perspektywie roku 2050, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus". Warszawa: PAN, s. 65-102
 • Szukalski P. (2007) "Przestrzenne zróżnicowanie wdowieństwa w starszym wieku w Polsce", w: Uwarunkowania demograficzne rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie województwa śląskiego i opolskiego. (Rączaszek A. red.), Katowice: Wyd. AE, s. 111-129
 • Szukalski P. (2006) "Przeżywając trzeci wiek - zmiany prawdopodobieństwa przeżycia między 60. a 80. rokiem życia w powojennej Polsce", w: Zostawić ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80. rocznicę urodzin i 55. pracy naukowej. (Halicka M., Halicki J. red.) Białystok: Wyd. UwB, s. 317-328
 • Szukalski P. (2006) "Populacja osób bardzo starych w społeczeństwie polskim - stan obecny i perspektywy", w: Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku. (Kowaleski J. T. red.) Łódź: Wyd. UŁ, s. 115-150
 • Szukalski P. (2006) "Przestrzenne zróżnicowanie związków kohabitacyjnych w Polsce", w: Szansa na sukces. Recepty współczesnych Polaków. (Szukalski P. red.) Łódź: Wyd. UŁ, s. 19-36
 • Szukalski P. (2006) "Proces starzenia się ludności. Przyczyny, etapy, konsekwencje", w: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów. (Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. red.), Gdańsk: Wyd. Via Medica, s. 13-18
 • Szukalski P. (2006) "Status rodzinny najstarszych łodzian a ich gotowość do korzystania z oferty domów pomocy społecznej", w: Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich. (Krzyszkowski J., Piątek K. red.), Częstochowa: OKSPiS, s. 105-116
 • Szukalski P. (2005) "Zachowania homoseksualne i postawy wobec homoseksualizmu. Analiza porównawcza Polski i krajów wysoko rozwiniętych", w: Homoseksualizm - perspektywa interdyscyplinarna, (Slany K., Kowalska B., Śmietana M. red.), Kraków: Wyd. Nomos, s. 75-103
 • Szukalski P. (2005) "Okres pracy, bezrobocia i bierności zawodowej a poziom wykształcenia we współczesnej Polsce", w: Wykluczenie społeczne. (Frąckiewicz L. red.) Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej, s. 231-244
 • Szukalski P. (2004) "Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w różnych fazach ich rozwoju", w: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. (Graniewska D. red.) Warszawa: IPiSS, s. 93-105
 • Szukalski P. (2004) "Rodziny i gospodarstwa domowe w Polsce i w krajach UE", w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim. (Warzywoda-Kruszyńska W., Szukalski P. red.) Łódź: Wyd. UŁ, s. 23-47
 • Szukalski P. (2004) "Kohabitacja w Polsce", w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim. (Warzywoda-Kruszyńska W., Szukalski P. red.) Łódź: Wyd. UŁ, s. 49-74
 • Szukalski P. (2004) "Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce", w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim. (Warzywoda-Kruszyńska W., Szukalski P. red.) Łódź: Wyd. UŁ, s. 111-141
 • Szukalski P. (2004) "Bezdzietność w Polsce", w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim. (Warzywoda-Kruszyńska W., Szukalski P. red.) Łódź Wyd. UŁ, s. 83-109
 • Szukalski P. (2004) "Separacje w Polsce", w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim. (Warzywoda-Kruszyńska W., Szukalski P. red.) Łódź: Wyd. UŁ, s. 75-81
 • Szukalski P. (2004) "Między wyborem a przymusem - spór o naturę przemian demograficznych w Polsce w ostatnich latach", w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim. (Warzywoda-Kruszyńska W., Szukalski P. red.) Łódź: Wyd. UŁ, s. 143-155
 • Szukalski P. (2004) "Kontrakt międzypokoleniowy a zasada sprawiedliwości międzypokoleniowej", w: Kapitał społeczny. (Frąckiewicz L., Rączaszek A. red.) Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej, s. 169-184
 • Szukalski P. (2003) "Proces starzenia się ludności a równość i sprawiedliwość międzypokoleniowa", w: Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. (Strzelecki Z. red.) Warszawa: PWE, s.131-145 (równolegle wydane w wersji angielskiej jako "Population ageing and intergenerational justice and equity", w: Demographic problems of Poland before the accession to the European Union, (Strzelecki Z., ed.) Warszawa: PWE, p. 131-145)
 • Szukalski P. (2002) "Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce - przyczyny wzrostu", w: Reprodukcja ludności i mobilność przestrzenna na obszarze Ziemi Łódzkiej. (Kowaleski J.T. red.) Łódź: Wyd. UŁ, s. 107-115
 • Szukalski P. (2002) "Przemiany struktur demograficznych a przepływy międzypokoleniowe w kontekście reprodukcji ludności", w: Reprodukcja ludności i mobilność przestrzenna na obszarze Ziemi Łódzkiej. (Kowaleski J. T. red.) Łódź: Wyd. UŁ, s. 19-29

 

 

 

PRACE ORYGINALNE I PRZEGLĄDOWE ZAMIESZCZONE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH:

 

 • Szukalski P. (2013), Starzenie się zasobów pracy w Europie – czy dotyka w tym samym stopniu wszystkie sektory gospodarki?, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", nr 291, Wyd. UŁ, Łódź, 53-67

 

 • Szukalski P. (2013), Ludzie bardzo starzy we współczesnej Polsce, „Przegląd Socjologiczny”, t. 62, 33-54

 

 

 • Szukalski P. (2012), Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6, 4-7

 

 

 

 

 

 

 • Szukalski P. (2010) "Ludność województwa łódzkiego w perspektywie roku 2035 na tle Polski w świetle prognoz GUS", [w:] Społeczno-demograficzne wyzwania stojące przed Łodzią i województwem łódzkim, red. P.Szukalski, "Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica", nr 35, Łódź: Wydawnictwo UŁ, ss. 7-33
 • Szukalski P. (2010) "Starzenie się ludności Łodzi na tle największych polskich miast od początku XX wieku", [w:] Społeczno-demograficzne wyzwania stojące przed Łodzią i województwem łódzkim, red. P.Szukalski, "Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica", nr 35, Łódź: Wydawnictwo UŁ, ss. 103-125
 • Szukalski P. (2010) "Przestrzenne zróżnicowanie procesów ludnościowych w Polsce w perspektywie 2035 r. w świetle aktualnej prognozy demograficznej GUS z 2008 r.", [w:] Przyszłość. Świat - Europa - Polska, nr 2, ss. 67-83
 • Szukalski P. (2010) "Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce przełomu XX i XXI wieku", Wiadomości Statystyczne nr 2, s.38-52,
 • Szukalski P. (2010) "Dzieci po rozwodzie rodziców w Polsce w latach 1980-2007", Polityka Społeczna nr 4, s. 7-12
 • Szukalski P. (2010) "Małżeństwa wyznaniowe w Polsce w latach 1998-2007", Wiadomości Statystyczne nr 6, s. 45-58,
 • Szukalski P. (2010) "Nastoletnie macierzyństwo w Polsce - ujęcie regionalne", Praca Socjalna, nr specjalny, s. 135-157
 • Szukalski P. (2010) "Status społeczny matek dzieci pozamałżeńskich w Polsce przełomu XX i XXI wieku", Roczniki Socjologii Rodziny, 2008-2009, t. XIX, s. 11-32
 • Szukalski P. (2010) "Składowe zmian trwania życia według grup wieku w Polsce w latach 1950-2008", Przegląd Epidemiologiczny, t. 64, nr 3, s. 425-430
 • Szukalski P. (2010) "Bilans małżeństw w powojennej Polsce", Wiadomości Statystyczne, nr 9, s. 26-36,
 • Szukalski P. (2009) "The demography of contemporary Polish childhood", Polityka Społeczna, special issue, s. 2-5
 • Szukalski P. (2009) "Reprodukcja ludności Polski w latach 1950-2007", Wiadomości Statystyczne nr 8, s. 47-59
 • Szukalski P. (2009) "Przemiany umieralności a okres pobierania świadczenia emerytalnego", Ubezpieczenia Społeczne - Teoria i Praktyka nr 9, s. 6-13
 • Szukalski P. (2009) "Przemiany polskiej rodziny - na marginesie badań nad urodzeniami pozamałżeńskimi", Polityka Społeczna nr 8, s. 5-9
 • Szukalski P. (2009) "Płodność nastolatek w powojennej Polsce", Wiadomości Statystyczne nr 2, s. 32-45
 • Szukalski P. (2009) "Plany związane z przechodzeniem na emeryturę osób na przedpolu starości", Ubezpieczenia Społeczne - Teoria i Praktyka nr 2, s. 10-15
 • Szukalski P. (2009) "Demografia współczesnego polskiego dzieciństwa", Polityka Społeczna nr 9, s. 2-5
 • Szukalski P. (2009) "Czy w Polsce nastąpi powrót do prostej zastępowalności pokoleń?", w: Przyszłość demograficzna Polski. (Kowaleski J. T., Rossa A. red.), Acta Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica t. 231, s. 59-75
 • Szukalski P. (2008) "Zmiany etniczne i wyznaniowe w Europie Zachodniej", Wiadomości Statystyczne nr 4, s. 61-70
 • Szukalski P. (2008) "Projekcje demograficzne a popyt na usługi opiekuńcze i edukacyjne w Polsce w perspektywie roku 2020", Polityka Społeczna nr 5-6, s. 20-23
 • Szukalski P. (2008) "Proces starzenia się ludności - wpływ długookresowych przemian umieralności", Wiadomości Statystyczne nr 2, s. 50-60 + IV str. okładki
 • Szukalski P. (2008) "Polityka rodzinna narzędziem przeciwdziałania dziedziczeniu statusu społecznego?", Polityka Społeczna numer specjalny, s. 30-33;
 • Szukalski P. (2008) "Ludzie bardzo starzy w Polsce w perspektywie najbliższych dekad", Polska 2000 Plus nr 1
 • Szukalski P. (2007) "Zróżnicowanie poziomu umieralności a stan cywilny", Wiadomości Statystyczne nr 5, s. 33-44
 • Szukalski P. (2007) "Umieralność osób bardzo starych w Polsce w latach 1931/32-2005", Gerontologia Polska t. 15 nr 1-2
 • Szukalski P. (2007) "Sieroctwo biologiczne osób nieletnich w Polsce w długookresowej perspektywie", Roczniki Socjologii Rodziny t. XVIII, s. 163-186
 • Szukalski P. (2007) "Publiczne wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi we współczesnej Francji", Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ seria A, nr 153
 • Szukalski P. (2007) "Przyczyny zgonów osób bardzo starych w Polsce", Gerontologia Polska t. 15, nr 4, s. 97-103
 • Szukalski P. (2007) "Przemiany rodziny - artykuł dyskusyjny", Polityka Społeczna nr 8, s. 50-53
 • Szukalski P. (2007) "Polityka społeczna wobec procesu starzenia się społeczeństwa", Studium Vilnese A vol. 3, s. 177-180
 • Szukalski P. (2007) "Nadumieralność sędziwych kobiet - fakt czy fikcja?", Wiadomości Statystyczne nr 4, s. 21-30 +IV str. okładki
 • Szukalski P. (2007) "Długookresowe przemiany umieralności a dostępność krewnych w okresie dzieciństwa i późnej starości", Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ seria A, nr 152, 36 ss.
 • Szukalski P. (2006) "Zagrożenie czy wyzwanie - proces starzenia się ludności", Polityka Społeczna nr 9, s. 6-10
 • Szukalski P. (2006) "Wdowieństwo w starszym wieku w Polsce", Gerontologia Polska t. 14, nr 2, s. 14-22
 • Szukalski P. (2006) "Redukcja umieralności a wielopokoleniowość polskich rodzin", Roczniki Socjologii Rodziny t. XVII, s. 161-185
 • Szukalski P. (2005) "Wielkość i struktura rodziny a przejście demograficzne", Roczniki Socjologii Rodziny t. XVI, s. 95-110
 • Szukalski P. (2005) "The age at retirement in Poland", Polish Population Review, nr 26, s. 55-71
 • Szukalski P. (2005) "Rodzina jako obszar zainteresowania badawczego gerontologów społecznych", Gerontologia Polska t. 13, nr 3, s. 162-169
 • Szukalski P. (2005) "Przemiany umieralności a częstość posiadania najbliższych krewnych przez polskich seniorów", Gerontologia Polska t. 14, nr 1, s. 9-17
 • Szukalski P. (2005) "Późne macierzyństwo w Polsce", Wiadomości Statystyczne nr 4, s. 26-36;
 • Szukalski P. (2005) "Poczucie samotności i osamotnienia wśród sędziwych seniorów a ich sytuacja rodzinna", Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne nr 2 (34), s. 217-238
 • Szukalski P. (2005) "Następcy Matuzalema", Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 150, 44 s.
 • Szukalski P. (2004) "Przemiany demograficznego oblicza rodziny - wyzwania dla współczesnych społeczeństw", Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4, s. 169-186
 • Szukalski P. (2004) "Późne macierzyństwo w Europie", Wiadomości Statystyczne nr 11, s. 74-82
 • Szukalski P. (2004) "Osoby bardzo stare w Polsce i w krajach Unii Europejskiej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość", Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 142, 33 s.
 • Szukalski P. (2004) "Maksymalne przeciętne trwanie życia - przegląd literatury demograficznej", Studia Demograficzne nr 1, s. 3-23
 • Szukalski P. (2004) "Dyskryminacja ze względu na wiek (ageism) - przyczyny, przejawy, konsekwencje", Polityka Społeczna nr 2, s. 11-15
 • Szukalski P. (2003) "Wykorzystanie modelu Gompertza w analizie umieralności", Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 11-12, s. 54-59
 • Szukalski P. (2003) "Wewnątrzrodzinne przepływy międzypokoleniowe w świetle wybranych współczesnych ekonomicznych teorii płodności", Studia Demograficzne nr 2 (142), s. 165-171
 • Szukalski P. (2003) "Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce - problem polityki społecznej?", Problemy Polityki Społecznej vol. 5, s. 87-108
 • Szukalski P. (2003) "Trwanie życia osób starych w Europie na przełomie XX i XXI wieku", Gerontologia Polska nr 2, s. 55-62;
 • Szukalski P. (2003) "Old-olds in Poland and the countries of the European Union - nowadays and in the future", Polish Population Review nr 23, s. 87-100
 • Szukalski P. (2003) "Małżeństwa wyznaniowe w Polsce w roku 2000", Wiadomości Statystyczne nr 5, s. 66-74
 • Szukalski P. (2003) "Bezdzietność w Polsce", Wiadomości Statystyczne nr 2, s. 18-29
 • Szukalski P. (2003) "Bezdzietność w Europie", Wiadomości Statystyczne nr 1, s. 63-73
 • Szukalski P. (2002) "Wewnątrzrodzinne przepływy międzypokoleniowe jako kategoria analityczna - przegląd badań prowadzonych w krajach rozwiniętych", Polityka Społeczna nr 8, s. 16-20
 • Szukalski P. (2002) "Teoria przepływu bogactwa Johna C. Caldwella - ćwierć wieku później", Studia Demograficzne nr 1, s. 43-68
 • Szukalski P. (2002) "Tablice trwania życia dla osób długowiecznych", Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 9-10, s. 11-18
 • Szukalski P. (2002) "Stulatkowie - szkic demograficzny", Gerontologia Polska vol. 10, nr 2, s. 62-68
 • Szukalski P. (2002) "Starzenie się społeczeństw wyzwaniem przyszłości", Polska 2000 Plus nr 2, s. 51-66
 • Szukalski P. (2002) "Parametryczne modele wymierania osób bardzo starych", Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 3-4, s. 14-17
 • Szukalski P. (2002) "Maksymalne trwanie życia", Wiadomości Statystyczne nr 9, s. 38-46
 • Szukalski P. (2001) "Związki kohabitacyjne w krajach rozwiniętych", Wiadomości Statystyczne nr 1, s. 64-73
 • Szukalski P. (2001) "Pomoc mieszkaniowa jako forma wewnątrzrodzinnych przepływów międzypokoleniowych", Sprawy Mieszkaniowe nr 1-2, s. 80-103
 • Szukalski P. (2001) "Płodność i urodzenia pozamałżeńskie w Polsce", Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ seria A, nr 132 , 35 s.
 • Szukalski P. (2001) "Osoby stuletnie na świecie i w Polsce", Wiadomości Statystyczne nr 6, s. 90-98
 • Szukalski P. (2001) "Osoby najstarsze w Polsce", Polityka Społeczna nr 9, s. 30-34
 • Szukalski P. (2001) "Motywacja do przekazywania spadków w świetle współczesnych badań w krajach rozwiniętych", Ruch Ekonomiczny, Prawniczy i Socjologiczny nr 1-2, s. 187-203
 • Szukalski P. (2001) "Minimalny poziom dzietności w Europie", Wiadomości Statystyczne nr 8, s. 87-94
 • Szukalski P. (2001) "Ludzie sędziwi w Polsce", Wiadomości Statystyczne nr 3, s. 23-28;
 • Szukalski P. (2001) "Konsekwencje przemian demograficznych dla wewnątrzrodzinnych przepływów międzypokoleniowych", Studia Demograficzne nr 1 (139), s. 5-40
 • Szukalski P. (2001) "Dziadkowie, wnuki i pradziadkowie - szkic demograficzny", Problemy Rodziny nr 3, s. 18-24
 • Szukalski P. (2000) "Urodzenia pozamałżeńskie w powojennej Polsce", Problemy Rodziny nr 2-3, s. 40-46
 • Szukalski P. (2000) "Urodzenia pozamałżeńskie w Europie Zachodniej", Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ seria A, nr 129, 41 s.
 • Szukalski P. (2000) "Urodzenia pozamałżeńskie w Europie końca XX wieku", Wiadomości Statystyczne nr 3, s. 70-78
 • Szukalski P. (2000) "Rozwód a przepływy międzypokoleniowe materialnych dóbr i usług", Problemy Rodziny nr 5, s. 27-33
 • Szukalski P. (2000) "Rachunkowość generacyjna", Polityka Społeczna nr 11-12, s. 17-21
 • Szukalski P. (2000) "Najstarsi Polacy: szkic demograficzny", Gerontologia Polska t. 8, nr 4, s. 3-8
 • Szukalski P. (2000) "Ludzie sędziwi w Europie", Wiadomości Statystyczne nr 6, s. 41-50
 • Szukalski P. (2000) "Ewolucja wielkości i struktury rodziny", Polityka Społeczna nr 4, s. 21-27
 • Szukalski P. (1999) "Zmiany wieku przechodzenia na emeryturę", Gospodarka Narodowa nr 10, s. 69-78
 • Szukalski P. (1999) "Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce", Wiadomości Statystyczne nr 10, s. 30-39
 • Szukalski P. (1999) "The changing demographic patterns and the social conditions of the health status of the elderly", Polish Population Review nr 14, s. 25-32
 • Szukalski P. (1999) "Przemiany trwania życia osób starych w Polsce", Polityka Społeczna nr 10, s. 6-9
 • Szukalski P. (1999) "Płodność pozamałżeńska w Polsce", Studia Demograficzne nr 2 (136), s. 109-123
 • Szukalski P. (1999) "Perspektywy demograficzne europejskich krajów postradzieckich", Wiadomości Statystyczne nr 1, s. 105-114
 • Szukalski P. (1999) "Międzypokoleniowe przepływy czasu", Polityka Społeczna nr 3, s. 5-9
 • Szukalski P. (1999) "Dziedziczenie a nierówności społeczne", Polityka Społeczna nr 1, s. 18-23
 • Szukalski P. (1998) "Wykorzystanie budżetu czasu przez osoby starsze", Gerontologia Polska nr 1 (7), s. 9-12
 • Szukalski P. (1998) "Uwarunkowania przemian aktywności zawodowej osób starszych w krajach wysoko rozwiniętych", Studia Demograficzne nr 2 (132), s. 53-67
 • Szukalski P. (1998) "Starzenie się społeczeństw Europy: spojrzenie perspektywiczne", Gerontologia Polska nr 2, s. 51-55
 • Szukalski P. (1998) "Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego", Polityka Społeczna nr 8, s. 7-11
 • Szukalski P. (1997) "Zmiany świadomości zdrowotnej a strategie proekologiczne przedsiębiorstw", Człowiek i Przyroda nr 7, s. 139-146
 • Szukalski P. (1997) "TQM - wzmacnianie kreatywności pracowników przedsiębiorstwa", Normalizacja nr 7, s. 4-8

 

SKRYPTY:

 • Szukalski P. (2011), Starzenie się ludności - wyzwanie XXI wieku, [w:] P. Szukalski, Z. Szweda-Lewandowska, Elementy gerontologii społecznej, Skrypt dla studentów Podyplomowego Studium Gerontologii Społecznej UŁ, Wyd. Biblioteka, Łódź, 5-26
 • Szukalski P. (2011), Przygotowanie do starości jako zadanie dla jednostek i zbiorowości, [w:] P. Szukalski, Z. Szweda-Lewandowska, Elementy gerontologii społecznej, Skrypt dla Studentów Podyplomowego studium Gerontologii Społecznej UŁ, Wyd. Biblioteka, Łódź, 27-38
 • Szukalski P. (2011), Ageizm - dyskryminacja ze względu na wiek, [w:] P. Szukalski, Z. Szweda-Lewandowska, Elementy gerontologii społecznej, Skrypt dla studentów Podyplomowego Studium Gerontologii Społecznej UŁ, Wyd. Biblioteka, Łódź, 65-82


PUBLIKOWANE REFERATY:

 

 

 • Szukalski P. (2012), Aktywne starzenie się – od utopii do działania, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź, 49-57

 

 • Szukalski P. (2011), Starzenie się ludności Łodzi i województwa łódzkiego w nadchodzących dekadach, [w:] Aktywizacja osób starszych w województwie łódzkim, RCPS, Łódź, 7-21

 

 • Szukalski P. (2011), Nastoletnie macierzyństwo w Polsce – przeszkoda w wejściu na rynek pracy?, R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Integracja przez pracę. aspekty makroekonomiczne i regionalneWSE-IPiSS, Białystok, Warszawa, 171-180
 • Szukalski P. (2010) "Czym jest solidarność międzypokoleniowa?", w: Jakość życia w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej. (Kałuża D., Szukalski P. red.), Łódź: Uniwersytet Łódzki, s. 74-91
 • Szukalski P. (2009) "Związki kohabitacyjne w Polsce w ujęciu terytorialnym", w: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. (Marzec H., Pindera M. red.), tom 2., Piotrków Trybunalski
 • Szukalski P. (2009) "Społeczno-demograficzny kontekst migracji we współczesnej Europie", w: Potrzeby i problemy integracyjne wysoko wykwalifikowanych imigrantów. Raport wstępny z badania UNICORN na grupie wybranych krajów trzecich, UNICORN. (Karpiński P. red.), Warszawa, s. 22-24
 • Szukalski P. (2009) "Matki dzieci pozamałżeńskich w Polsce - wybrane zagadnienia", w:, Kobieta - Etyka-Ekonomia. (Ozorowski E., Horodeński R. Cz.), Wyd. WSE, Białystok, s. 271-286
 • Szukalski P. (2009) "Ageizm - przejawy indywidualne i instytucjonalne", w: Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy. (Halicka M., Halicki J., Sidorczyk A. red.),Wyd. UwB, Białystok, s. 59-68
 • Szukalski P. (2008) "Zmiany struktury wieku ludności Łodzi w latach 1980-2006 na tle innych polskich wielkich miast", w: Problemy demograficzne społeczności łódzkiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym i zdrowotnym. ZDiGS UŁ, Łódź, s. 37-54
 • Szukalski P. (2008) "Zapotrzebowanie na instytucjonalne formy opieki nad małym dzieckiem w Polsce w perspektywie roku 2020", w: Kierunki zmian w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce. (Sadowska-Snarska C. red.), Wyd. WSE, Białystok, s. 46-55
 • Szukalski P. (2008) "System opieki nad małym dzieckiem we współczesnej Francji", w: Kierunki zmian w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce. (Sadowska-Snarska C. red.), Wyd. WSE, Białystok, s. 91-99
 • Szukalski P. (2008) "Starzenie się ludności - ku redefinicji kontraktu międzypokoleniowego?", w: Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej. (Kowaleski J. T., Szukalski P. red.) Zakład Demografii UŁ, Łódź, s. 248-260
 • Szukalski P. (2008) "Rodzina - sprawa prywatna czy sprawa publiczna?", w:, Dziecko - Etyka - Ekonomia, (Ozorowski E., Horodeński R. Cz. red.), Wyd. WSE, Białystok, s. 101-118
 • Szukalski P. (2008) "Ageizm na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych", w: (Kowaleski J. T., Szukalski P. red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o społecznych i humanistycznych, Zakład Demografii UŁ, Łódź, s. 168-177
 • Szukalski P. (2007) "Wiedza demograficzna w nauczaniu gerontologii społecznej", w: Nauczanie demografii w szkołach wyższych. (Kałuża D., Kowaleski J. T. red.), ZDUŁ, Łódź, s. 81-90
 • Szukalski P. (2007) "Perspektywy starzenia się mieszkańców Polski w ujęciu regionalnym" (współautor J. T. Kowaleski), w: Czynnik demograficzny w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość. (Sobczak I. red.), Gdańsk, s. 80-89
 • Szukalski P. (2007) "Owdowienie jako zdarzenia demograficzne - na przykładzie Francji i Polski", w: Życie w starości. (Bugajska B. red.), ZAPOL, Szczecin, s. 297-305
 • Szukalski P. (2007) "Dziecko jako dobro publiczne", w: Rozwój przez wspólnotę i konkurencję (tezy, streszczenia, artykuły wprowadzające), IBnGR, Gdańsk, s. 137-139
 • Szukalski P. (2006) "Wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce", w: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, (Kowaleski J. T., Szukalski P. red.), Zakład Demografii UŁ, Łódź, s. 50-58
 • Szukalski P. (2006) "Owdowienie jako zdarzenie demograficzne - ujęcie długookresowe", w:, Małżeństwo, etyka, ekonomia. (Ozorowski E., Horodeński R. Cz.), Wyd. WSE, Białystok, s. 111-122
 • Szukalski P. (2006) "Dezaktywacja zawodowa Polek i Polaków na przedpolu starości", w: Aktywność zawodowa i społeczna osób z grupy wiekowej 50 plus. Opracowania, analizy, badania, dobre praktyki. (Olejniczak Z. red.), Wyd. WSZiM, Leszno, s. 26-45;
 • Szukalski P. (2005) "Samotność i osamotnienie łódzkich sędziwych starców a ich status rodzinny", "Gerontologia Polska", t. 13, nr 2, 132;
 • Szukalski P. (2005) "Polityka w sferze oświaty i wychowania - bariera i stymulanta pracy zawodowej rodziców" (współautor W. Warzywoda-Kruszyńska), w: Szanse na wzrost dzietności - jaka polityka rodzinna?, (Wóycicka I. red.), Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk , s. 109-118;
 • Szukalski P. (2004) "Wdowieństwo w starszym wieku w Polsce jako problem demograficzny", w: Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej. Dotychczasowe doświadczenia UE i Polski, Materiały konferencyjne, PTG, Oddział Mazowiecki, Warszawa, s. 175-183;
 • Szukalski P. (2004) "Projekcja liczby niepełnosprawnych seniorów do roku 2030", w: Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia. (Kowaleski J. T., Szukalski P. red.), Wyd. UŁ, Łódź, s. 106-112;
 • Szukalski P. (2003) "Ludzie bardzo starzy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy", w: Procesy demograficzne w krajach Unii Europejskiej - porównania z Polską. (Sobczak I. red.), Marpress, Gdańsk, s. 33-40;
 • Szukalski P. (2003) "Kto kogo wspiera? Przepływy międzypokoleniowe w krajach rozwiniętych", w: Systemy wartości a procesy demograficzne. (Slany K., Małek A., Szczepaniak-Wiecha I. red.) ZW Nomos, Kraków, s. 274-282;
 • Szukalski P. (2003) "Gospodarowanie czasem przez seniorów w Polsce i wybranych krajach", w: Sytuacja osób starszych w Polsce w przeddzień wejścia do Unii Europejskiej. (Klich-Rączka A., Kocemba J., Rączka W. red.), CM UJ, Kraków, s. 18-29;
 • Szukalski P. (2002) "Teaching demography at Polish higher educational institutions: The case of University of Lodz (Faculty of Sociology and Economics)", współautor Kowaleski J. T., w: Materiały mieżdunarodnoj konfierencji "Diemograficzieskoje obrazowanie w 21 wiekie w stranach SNG, Bałtii i Wostocznoj Jewropy". Wyd. MaksPress, Moskwa, s. 166-167;
 • Szukalski P. (2002) "Tablice trwania życia dla stulatków", współautor W. Nowak-Sapota, w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - Antropologia kultury - Humanistyka. (Kolbuszewski J. red.) t. VI, Wyd. WTN, Wrocław, s. 175-182;
 • Szukalski P. (2002) "Przyczyny zgonów osób sędziwych w Polsce w latach 1988-1999", w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - Antropologia kultury - Humanistyka. (Kolbuszewski J. red.) t. VI, WTN, Wrocław, s. 183-188;
 • Szukalski P. (2002) "Proces starzenia się ludności a sprawiedliwość i równość międzypokoleniowa", w: Proces starzenia się ludności - potrzeby i wyzwania. (Kowaleski J. T., P. Szukalski red.) Wyd. Biblioteka, Łódź, s. 9-19;
 • Szukalski P. (2002) "Hipoteza opóźnienia kulturowego. Zastosowania w demografii", "Zeszyty Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN" nr 5, s. 17-34;
 • Szukalski P. (2001) "Staż pracy w Europie", w: Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu. "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej", nr 7, Koszalin, s. 365-378;
 • Szukalski P. (2001) "Specyfika wybranych modeli statystycznych procesu wygasania", współautor W. Nowak-Sapota, "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi", nr 8, Łódź, s. 29-41;
 • Szukalski P. (2000) "Umieralność osób bardzo starych w Polsce", w: Sytuacja zdrowotna osób starych w Polsce - aspekt medyczny i społeczno-demograficzny. (Kowaleski J. T., Szukalski P. red.) Łódź: OW IMP, s. 75-82;
 • Szukalski P. (1998) "Zmieniające się wzorce zachowań demograficznych a społeczne uwarunkowania stanu zdrowia osób starszych", w: Stan zdrowia osób starszych w Polsce - aspekt medyczny i społeczno-demograficzny. (Indulski I., Kowaleski J. T. red.), OW IMP, Łódź, s. 23-29;
 • Szukalski P. (1998) "Zachowania mortogenne", w: Problemy współczesnej tanatologii '98. Medycyna - Antropologia kultury - Humanistyka. (Kolbuszewski J. red.), t. II, Wrocław: WTN, s. 119-126;
 • Szukalski P. (1998) "Demograficzne uwarunkowania popytu na usługi edukacyjne w Łodzi", w: Perspektywy demograficzne Łodzi i województwa łódzkiego. (Kowaleski J.T., Szukalski P. red.) Łódź: Zakład Demografii UŁ, s. 72-82;
 • Szukalski P. (1997) "Nierówność wobec śmierci. Aspekt demograficzny i społeczno-ekonomiczny" (współautor Kowaleski J. T.), w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - Antropologia kultury - Humanistyka. (Kolbuszewski J. red.) t. I, Wrocław: WTN, s. 193-203

PUBLIKOWANE EKSPERTYZY:

 • Szukalski P. (2012), Starzenie się ludności województwa śląskiego – nieunikniony wzrost zapotrzebowania na wsparcie publiczne?, [w:] Seniorzy w województwie śląskim. Raport z badania ilościowego zrealizowanego w 2012 roku, OISWŚ, Katowice, 7-26, http://rops-katowice.pl/dopobrania/2012.12_seniorzy.pdf

 

 • Szukalski P. (2012), Uczestnictwo w rynku dóbr i usług konsumpcyjnych i finansowych, [w:] Strategia działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Biuro RPO, Warszawa, 103-109, http://www.rpo.gov.pl/pliki/13541772380.pdf

 

PUBLIKOWANE RECENZJE:

 • Szukalski P. (2012), recenzja pracy: Anna Kwak, Mariola Bień (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, „Studia Demograficzne”, 2012, , nr 2(162), 93-96

 • Kierownik Podyplomowego Studium Gerontologii Społecznej
 • Komitet Prognoz „Polska 2000+” PAN, 2008-
 • Komitet Nauk Demograficznych PAN, 2008-
 • Zespół ds. Praw Osób Starszych przy Rzeczniku Spraw Obywatelskich, 2008-2010
 • European Studies on Inequality and Social Cohesion - redaktor od 2005 r.
 • Komitet Prognoz „Polska 2000+” PAN, 2008-
 • Komitet Nauk Demograficznych PAN, 2008-
 • Zespół ds. Praw Osób Starszych przy Rzeczniku Spraw Obywatelskich, 2008-2010
 • kongres Controversies In Longevity, Health and Ageing, 23-28.06.2010, Barcelona poster: "Longevity and the intergenerational contract"
 • Europa Quo Vadis Conference, Lower Silesian Region, Wrocław, 10-13.07.2010, Wystąpienie w sesji plenarnej: The glory and misery of the transformation of Europe-The explored and lost opportunities of the two decades 1990-2010
 • Longevity, health and wealth, XIX Kongres IAGG, Paryż, 5-9.07.2009, poster:"Long-term mortality reduction and supply of kin over the life course in Poland"
 • The transfer of resources across generations: Family, Income, Human Capital, and Children's Wellbeing, European Science Foundation, Vadstena, Szwecja, 9-13.06.2008, poster: "Research on intergenarational transfers and intergenerational mobility in Poland"
 • Social processes in the UK and in other countries, University of Leeds, Leeds, 15-16.06.2008, referat: "Population ageing and future of the equity in Poland"
 • 9th Global Conference on Ageing, International Fedration on Ageing, Montreal, 4-7 September 2008, poster:"Mortality at high ages in Poland"
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź